سیاست حریم خصوصی و لزوم احترام به حقوق مشتریان صفحه رنگی

فروشگاه صفحه رنگی با هدف اولویت به نهایت رضایتمندی از یک خرید خوب شکل گرفته است . تمامی سوابق خرید و سفارشات مشتریان گرامی در صفحه رنگی به صورت امانی است.

جز به خواست مشتری و یا نهاد قانونی این اطلاعات در اختیار کسی دیگر قرار نخواهد گرفت.